วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Unit 1 Food

Nouns (คำนาม)

Nouns(คำนาม)แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. Countable Noun (คำนามนับได้)
2. Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)
3. Compound Noun (คำนามผสม)
ใบความรู้ เรื่องนามนับได้และนามนับไม่ได้
Nous (คำนาม) หมายถึง คำที่ใช้เรียก คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ เช่น
Suree is a teacher. ( คน )
Dick is my dog. ( สัตว์ )
Bangkok Bank is near the station. ( สถานที่ )

คำนามชนิดของ แบ่งตามลักษณะการนำไปใช้ มี 2 ประเภท คือ
1. Countable Noun (คำนามนับได้) สามารถนับจำนวนได้เป็นชิ้น เป็นอัน เป็นตัว เป็นคน แบ่งจำนวนหนึ่ง สอง สาม หรือเป็นร้อย พัน หมื่น เป็นต้น ทำเป็นรูปพหูพจน์ได้
นามนับได้แบ่งเป็น
1. คน เช่น teacher , farmer , doctor , woman , student
2. สัตว์ เช่น bird , dog , duck , tiger , rabbit
3. พืช เช่น tree , mango , orange , papaya , rose
4. สิ่งของ เช่น pen , table , ball , car , book
5. สถานที่ เช่น school , house , road , market , hotel

Countable nouns ( นามนับได้ )
ตัวอย่างเช่น ( a ) car ( a ) man ( a ) key ( a ) house ( a ) flower ( a ) idea ( an ) accident

เราจะใช้ one / two / three ( ฯลฯ ) + countable nouns ( สามารถนับได้ ) ดังนี้

one car, two car, three men, four houses

Countable nouns เป็น singular ( เอกพจน์ ) หรือ plular ( พหูพจน์ ) ก็ได้เช่น

singular : a car my car the car ฯลฯ

plular : cars two cars the cars some cars many cars ฯลฯ

· I’ve got a car.

· There aren’t many cars in the car park.

· New cars are very expensive.

จะใช้นามที่เป็น singular ( car / house / key ฯลฯ ) โดด ๆ ไม่ได้ ต้องใช้ a / an นำหน้า

· We can’t get in without a key. ( ไม่ใช่ ‘withount key’ )


2. Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)
ไม่สามารถนับจำนวนได้ คำนามชนิดนี้จะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ แต่ก็สามารถบอกปริมาณได้ด้วยการใส่ภาชนะ
นามนับไม่ได้แบ่งเป็น
1. อาหาร เช่น salt , rice , sugar , food , bread
2. เครื่องดื่ม เช่น ice , coffee , milk , tea , water
3. โลหะ แร่ เช่น gold , copper , iron , coal , lead
4. แก๊ซ เช่น air , smoke , fog , oxygen , hydrogen
5. คำนามอื่นๆ เช่น paper , love , soap , snow , music

Uncountable nouns ( นามนับไม่ได้ )
ตัวอย่างเช่น water air rice salt plastic money music tennis
Water salt money music

จะใช้ one / two / three ( ฯลฯ ) + สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เช่น one water two musics

Uncountable nouns มีรูปเดียว เช่น

money the money my money some money much money ฯลฯ

· I’ve got some money.

· There isn’t much moey in the box.

· Money isn’t everything.

จะใช้ a / an + uncountable nouns ไม่ได้เช่น a money a music

แต่จะใช้ a piece of …/ a glass of… ฯลฯ + uncountable nouns ได้ เช่น

a glass of water a can of oil a bar of chocolate

a piece of cheese a bottle of milk a piece of music

a bowl of rice a cup of coffee a game of tennis

Question Words หมายถึง คำ ที่ใช้ขึ้นต้นประโยค เพื่อทำให้ประโยคนั้นเป็นคำถาม ซึ่งต้องการให้ผู้ตอบได้ตอบโดยใช้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง ประโยคคำถามส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย " W " และ " H " ได้แก่
What ( อะไร )

Where ( ที่ไหน )

When ( เมื่อไร )

Why ( ทำไม )

Who ( ใคร )

Whom ( ใคร )

Whose ( ของใคร )

Which ( อันไหน )

How ( อย่างไร )
What ( อะไร ) ใช้กับประโยคต่างๆดังนี้ คือ
1. ถามเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น
What is that ? ( นั่นคืออะไร )
It is a toy car. ( มันคือรถยนต์เด็กเล่น )
2. ถามเกี่ยวกับอาชีพ เช่น
What does he do ? ( เขาทำงานอะไร )
He is a teacher. ( เขาเป็นคุณครู )
3. ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
What time is it ? ( มันเป็นเวลากี่นาฬิกา )
It is ten o'clock. ( มันเป็นเวลา 10 นาฬิกา )
Where ( ที่ไหน ) ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ เช่น
Where is she going ? ( เธอกำลังไปไหน )
When ( เมื่อใด , เมื่อไร ) ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา เช่น
When do you get up ? ( คุณตื่นนอนเวลากี่โมง )
Why ( ทำไม ) ใช้ถามหาเหตุผล สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เช่น
Why is he sad ? ( ทำไมเขาเศร้า )
Who ( ใคร ) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล ส่วนคำตอบมักเป็นชื่อคน เช่น
Who broke the glass ? ( ใครทำแก้วแตก )
Suda did. ( สุดาเป็นผู้ทำ )
Whom ( ใคร ) ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลเช่นกัน แต่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น
Whom do you want to meet ? ( คุณต้องการพบใคร )
หมายเหตุ
อาจใช้ Who แทน Whom ได้ เช่น
Who do want to meet ?
Whose ( ของใคร ) ใช้ถามบุคคล ในการเป็นเจ้าของ เช่น
Whose house is this ? ( บ้านหลังนี้เป็นของใคร )
การตอบคำถาม Whose ต้องระบุชื่อ เช่น
It is Mary's house. ( มันเป็นบ้านของแมรี่ )
Which ( อันไหน,สิ่งไหน,คนไหน ) ใช้ถามเกี่ยวกับการเลือก เช่น
Which book is better ? ( หนังสือเล่มไหนดีกว่ากัน )
How ( อย่างไร ) ใช้ถามลักษณะอาการ วิธีการ เช่น
How do you go to school ? ( เธอไปโรงเรียนอย่างไร )
Nouns[1]
View more PowerPoint from saranyap

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555